Bảng Giá

STT HẠNG MỤC THIẾT KẾ MỚI THIẾT KẾ CẢI TẠO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN
0 Nhà Phố 1 Mặt Tiền 200qq 200 300
1 Nhà Phố 3 mặt tiền 120000 350000 400000
STT HẠNG MỤC THIẾT KẾ MỚI THIẾT KẾ CẢI TẠO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN
0 Nhà Phố 3 mặt tiền 120000 350000 400000
1 Nhà Phố 1 Mặt Tiền 200qq 200 300
2 Nhà 3 mặt phố 200000 400000 500000
STT HẠNG MỤC THIẾT KẾ MỚI THIẾT KẾ CẢI TẠO THIẾT KẾ SÂN VƯỜN
0 Nhà Phố 1 Mặt Tiền 200qq 200 300
1 Nhà Phố 3 mặt tiền 120000 350000 400000
2 Nhà 3 mặt phố 200000 400000 500000